Ceny wody i ścieku od 13 stycznia 2022 roku

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RZT.70.263.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 13 stycznia 2022 roku.