Ceny wody i ścieku od 5 sierpnia 2023 roku

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku niniejszym zawiadamia, że: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Decyzją znak: BI.RZT.70.42.2023 z dnia 19.07.2023 roku zatwierdził „Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” na okres 36 miesięcy od dnia 5 sierpnia 2023 roku.