Ceny wody i ścieku

Do czasu zatwierdzenia nowych taryf przez Wody Polskie obowiązują dotychczasowe ceny za dostarczaną wodę i odbiór ścieków.
Art. 24g. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy. (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków)