Polityka prywatności

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –Dz. Urz. UE L 119 z dnia4 maja 2016 r. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez PWiKSp. z o.o.w Olecku.

Zgodnie z zasadą przejrzystości przetwarzania danych wyrażoną w art.5 ust 1 lit. a RODO, zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 1 i 2 RODO, wszystkie osoby, których dane przetwarzamy jako administrator informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku, ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko, reprezentowane przez Prezesa Zarządu. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@warmiainkaso.pl Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym i adekwatnym do celów realizacji zadań Administratora określonych w przepisach prawa.Administrator przetwarza dane osobowe w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Okres przetwarzania danych Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla którego zostały pozyskane oraz przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych Administratora w zakresie archiwizacji dokumentów, a także przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego.W przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody lub przez ww. okresy.
 4. Odbiorcy danych Przetwarzane przez Administratora dane mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
  Do przetwarzanych przez Administratora danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi finansowo-księgowe, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  • sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej;
  • prawo do cofnięcia zgody -w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje tej osobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa w pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny.
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Administrator nie będzie podejmował wobec osób, których dane przetwarza zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przewiduje przekazywania przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Widok oczyszczalni