Zrzut ścieków

Procedura dokonania zrzutu ścieków do oczyszczalni

W celu uzyskania pozwolenia na dowóz ścieków do czyszczalnia w Olecku należy:

  1. Przekazać dane podmiotu w zakresie wymaganym do wystawienia faktury VAT,
  2. Na podstawie danych zostanie podpisana umowa na zrzut ścieków dowożonych,
  3. Do punktu zlewnego można dostarczać ścieki komunalne i bytowe oraz odpady płynne z grupy: 02 02 04 – do 1000 Mg/r , 19 08 09 – do 100 Mg/r , 19 08 99 do 1500 Mg/r, 19 0902 do Mg/r.
  4. Podmioty dowożące odpady płynne powinny być zarejestrowane w systemie BDO i posiadać ważny nr rejestrowy BDO.
zrzut ścieków