Podłączenie do sieci

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  1. Uzyskanie warunków podłączenia wod-kan.: W celu uzyskania warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan należy złożyć wniosek o wydanie warunków (pobierz). Do wniosku należy załączyć mapę zasadniczą z pełnym uzbrojeniem oraz w przypadku planowanej zabudowy sugerowaną lokalizację obiektu.
  2. Projekt przyłącza wod-kan.: Projekt techniczny powinien być sporządzony przez osobnę posiadającą uprawnienia w zakresie projektowania sieci wod-kan. Opracowany projekt posiadający niezbędne zgody i uzgodnienia innych instytucji oraz właścicieli terenów objętych inwestycja należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, celem uzgodnienia.
  3. Wykonawstwo.: PWiK Sp. z o.o. w Olecku dopuszcza wykonawstwo przez firmy zewnętrzne posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonania sieci i przyłączy wod-kan. Wcinkę/włączenie do sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Przedsiębiorstwa po wcześniejszym uzgodnieni terminu robót. Inwestor powinien dostarczyć kopie pisemnego zgorzenia robót budowlanych składnego zgodnie z prawem budowlanym do starostwa Powiatowego w Olecku.
  4. Odbiór wykonanych przyłączy.: W celu uzyskania protokołu odbioru wykonanych przyłączy Inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wbudowanych urządzeń oraz w przypadku przyłącza wodociągowego wyniku badania wody wykonanego przez laboratorium akredytowane. Przyłącze wodociągowe  należy poddać próbie ciśnieniowej (wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) przeprowadzonej w obecności przedstawiciela Przedsiębiorstwa.
Stacja uzdatniania wody