Atsorol

Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego nawozu pn.: ATSOROL

Zakres stosowania

Nawóz ATSOROL jest kompostem dostarczającym roślinom niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju składników pokarmowych takich jak azot, potas, fosfor, magnez oraz wapń. Zwiększa żywotność gleby wzbogacając ją w substancję organiczną. ATSOROL można stosować na wszystkich glebach, zwłaszcza ubogich w próchnicę, pod wszystkie rośliny uprawy polowej.

Wielkość dawek oraz terminy stosowania

W 1 tonie nawozu ATSOROL wnosi się do gleby około 12 kg azotu i 32 kg fosforu w formie P2O5. Ze względu na dużą zawartość fosforu zalecane w uprawie roślin polowych dawki środka nie powinny przekraczać 2,5t ATSOROL-u na hektar w ciągu roku.

ATSOROL może być stosowany w uprawie roślin jarych jak i ozimych. Nie stosować w okresie wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Sposób stosowania

ATSOROL należy stosować przed zespołem uprawek przedsiewnych, za pomocą rozrzutników do obornika, dokładnie mieszając z wierzchnią warstwą gleby za pomocą dostępnych narzędzi uprawowych.

Nie stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem, zamarzniętych oraz podczas opadów deszczu.

Sposób przechowywania

Luzem w pryzmach uformowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym.

Środki ostrożności

Przy pracy z nawozem ATSOROL należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem. W przypadku dostania się nawozu do oczu należy przemyć je czystą wodą. W przypadku kontaktu z uszkodzoną tkanką ciała należy przemyć obficie wodą i zastosować dostępne materiały opatrunkowe.

Połknięcie grozi zatruciem. W przypadku połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Cena 0,10 zł za tonę.

Przechowywanie nazwozu ATSOROL