Historia

Ponad 20 lat PWiK Sp. z o.o. w Olecku

Historia istnienia wodociągów w Olecku ma ponad 100 lat. W roku 1907 oddano do użytku pierwsze elementy wodociągu publicznego. Ujęcie wody oraz stację uzdatniania wody zlokalizowano przy ulicy Tunelowej. Lokalizacja nie była przypadkowa. Wybrano miejsce, które stanowiło centrum zaopatrzenia miasta w media tj.: gaz, woda, linia kolejowa. Pierwsza stacja uzdatniania wody pracowała nieprzerwanie od roku 1907 do czerwca 2006. W tym okresie dokonano jednej zasadniczej modernizacji polegającej na wymianie pomp głębinowych i poziomych.

Od roku 1907 do 1956 stacja wyposażona była w trzy studnie głębinowe, dwa niezależnie działające ciągi uzdatniania wody oraz wieżę ciśnień ze zbiornikiem wyrównawczym. Technologia uzdatniania wody zakładała jej napowietrzanie oraz grawitacyjne filtrowanie na złożach mineralnych. Źródłem zasilania agregatów pompowych był gaz koksowniczy wytwarzany na miejscu z węgla. Dopiero po II wojnie zastosowano silniki i pompy zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej. Wraz z rozwojem budownictwa wielorodzinnego i postępem wodociągowania miasta nastąpił wzrost zużycia wody. Mieszkańcy wsi zaopatrywani byli w wodę z wodociągów i ujęć lokalnych.

Jednym z pierwszych elementów systemu była wieża ciśnień, która do dziś spełnia swoje pierwotne zadanie, czyli reguluje ciśnienie w sieci i stanowi rezerwowy zbiornik wody pitnej. Zbiornik wody ma pojemność ok. 200 m3.

Historia PWiK Sp. z o.o. w Olecku

31 marca 1992 r. Wojewoda Suwalski zarządzeniem nr 33/92 z dnia 12 lutego 1992r. nakazał podział WPWiK w Suwałkach. W wyniku likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach 1 kwietnia 1992r. majątek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Olecku został przekazany aportem na własność PGK Sp. z o.o. w Olecku.

Następnie z majątku PGK Sp. z o.o. w Olecku wydzielono samodzielne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olecku. Akt notarialny o powołaniu PWiK Sp. z o.o. podpisano 21.12.1992 r. Założycielem spółki był Zarząd Miasta Olecka reprezentowany przez Burmistrza Wiesława Ośródkę i V-ce Burmistrza Jana Kowejszę.

Wartość majątku spółki wynosiła 1230942 zł, kapitał zakładowy 1169000 zł. Stan techniczny sieci i urządzeń był bardzo niezadowalający. Urządzenia do uzdatniania wody były przestarzałe nie spełniały norm redukcji manganu, sieć wodociągowa o długości ok. 25 km obejmowała swoim zasięgiem tylko miasto Olecko.

Istniejąca mechaniczna oczyszczalnia ścieków nie spełniała żadnych norm ochrony środowiska, była głównym źródłem zanieczyszczeń rzeki Legi i jeziora Oleckie Małe. Sieć kanalizacji sanitarnej miała długość 17,2 km, swoim zasięgiem obejmowała ok. 70% miasta. Brak było sieci na terenach wiejskich gminy Olecko.

Wyposażenie techniczne do obsługi systemów wodociągowego i kanalizacyjnego stanowił samochód nysa, star 28 do asenizacji, jelcz do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz koparka białoruś. Brak było zaplecza technicznego w postaci warsztatu, podstawowych narzędzi, garaży dla pojazdów.

Oczyszczalnia zapewniała tylko mechaniczne oczyszczanie i działała od lat 20 XX wieku do roku 1995. Ścieki oczyszczone mechanicznie trafiały do rzeki Legi i dalej do jeziora Oleckie Małe. Cedzenie ścieków z grubych zanieczyszczeń i ich ręczne wydobywanie było głównym elementem oczyszczania. Poniżej krata ręczna z lat 90 XX wieku.

Renowacja kanałów sanitarnych

Jak pokazano na poniższych slajdach stan kanalizacji sanitarnej był krytyczny. W grudniu 1993 r. nastąpił zawał kanału sanitarnego w ul. 11-listopada.

Z uwagi na głębokość kanału i nawodnienie gruntu podjęto decyzję o rozpoczęciu programu napraw kanalizacji metodami bezwykopowymi. Usunięto tę i wiele innych awarii w newralgicznych punktach miasta. W czasie 18 lat sukcesywnego prowadzenia napraw metodami bezwykopowymi, doprowadzono kanalizację do pełnej sprawności. Wyremontowano również studnie kanalizacyjne.

Wykonane prace zapobiegają awariom, przedostawaniu się wód infiltracyjnych i piasku, eksploatacja kanalizacji nie powoduje uszkodzeń nawierzchni dróg.

Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Olecku

W roku 1992 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków przy ul. Rzemieślniczej.

Ciężar kosztów związanych z zadaniem ponosiła gmina Olecko. Wartość budowy wyniosła 2 mln $. Kontrakt prowadzony była w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą była spółka Bóbr z Nowego Dworu Gdańskiego.

W roku 1994 wykonawca opuścił budowę przy wykonaniu ok. 80% zakresu robót. Pozostałe do wykonania roboty wykonała we własnym zakresie PWiK Sp. z o.o.

W styczniu 1995 r. oczyszczalnię oddano do eksploatacji i przekazano na majątek PWIK Sp. z o.o. w Olecku. W latach 1995 – 97 prowadzono prace polegające na doprowadzeniu oczyszczalni oraz budynku starej oczyszczalni przy ul. Batorego do stanu umożliwiającego prawidłową eksploatację.

W roku 1997 NFOŚiGW w Warszawie ogłosił konkurs na najlepiej pracującą oczyszczalnię ścieków komunalnych wybudowanych w latach 1994-96. PWiK Sp. z o.o. w Olecku złożyła aplikację konkursową. Oczyszczalnia została oceniona na podstawie wizji lokalnych wielu instytucji kontrolnych oraz przedstawicieli NFOŚiGW. Na podstawie opinii instytucji oraz złożonej aplikacji nagrodzono oczyszczalnię pierwszą nagrodą w wysokości 100 000 zł. Nagroda została wręczona przez Ministra Ochrony Środowiska i Prezesa NFOŚiGW na targach POLEKO w Poznaniu.

Budowa SUW w Olecku

W roku 2004 podjęto decyzję o budowie nowej stacji uzdatniania wody w Olecku oraz remont wieży ciśnień. Środki na budowę pozyskano z UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów działanie 1.2.
Zadanie w 74,87 % zostało dofinansowane z funduszy strukturalnych.
Wartość netto zadania – 3 711 203,15 zł.
Wartość dotacji ze ZPORR – 2 778 577,80 zł
Wartość środków własnych – 93262,35 zł
W październiku 2006 roku stację oddano do użytku.

Budowa zaplecza technicznego

Pod koniec lat 90 i na początku lat 2000 wykonano remont budynku siedziby spółki, wybudowano garaże, zmodernizowano kotłownię i instalację centralnego ogrzewania oraz zaplecze warsztatowe. Wyburzono stare garaże. Wykonano niezbędne przebudowy.

Obecnie wszystkie posiadane pojazdy i sprzęt budowlany są garażowane w siedzibie firmy przy ul. Tunelowej 17.

Stan obecny majątku infrastruktury

Obecnie kapitał zakładowy PWIK Sp. z o.o. w Olecku ma wartość 32 630 000 zł.

Sieć wodociągowa ma długość ponad 254,6 km i zasila miejscowości: Olecko, Sedranki, Imionki, Skowronki, Łęgowo, Olszewo, Gordejki Małe, Gordejki, Dobki, Jaśki, Giże , Zielonówek, Dąbrowskie, Szczecinki, Plewki, Borawskie, Możne, Rosochackie, Gąski, Zajdy, Ślepie, Zatyki, Kijewo, Dzięgiele, Kijewo, Wólka Kijewska, Dzięgiele, Zajdy, Świdry, Raczki wielkie, Doliwy, Zabielne, Babki Gąseckie, Babki Oleckie, Judziki, Jurki, Duły, Kukowo, Lipkowo, Kukówko, Pieńki.

Sieć kanalizacji sanitarnej o długości pow. 88,3 km, trzy oczyszczalnie ścieków w Olecku, Gąskach i Giżach i ponad 50 przepompowni ścieków.

Cała infrastruktura techniczna jest w dobrym stanie technicznym. Urządzenia takie jak pompownie, oczyszczalnie, SUW, stacje podwyższania ciśnienia wody są sterowane zdalnie przez system umożliwiający monitoring i dostęp z dowolnego miejsca przez internet.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Olecku

W roku 2008 PWiK Sp. z o.o. w Olecku złożyła wniosek do WFOŚiGW w Olsztynie z projektem pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Olecku”, którego realizację zakończono w 2012 roku. Projekt ten pozwolił na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, SUW i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Olecko. Dokonano również zakupów sprzętu do obsługi i remontów tych urządzeń.

Wieża ciśnien nocą Oczyszczalnia z lotu ptaka Oczyszczalnia