Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością https://pwik.olecko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013.07.05

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.08.05

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w innych komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki nie edytowalne,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie można regulować wielkości czcionki (ikony powiększania i pomniejszania czcionki w prawym górnym rogu strony).

Na stronie można korzystać z przełączania kontrastu (ikona w prawym górnym rogu strony).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku, e-mail: pwik@pwik.olecko.pl, tel. +48 (87) 523 00 97 kom. 727 444 040

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. Dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olecku ul. Tunelowa 17, 19-400 Olecko

Budynek biura obsługi klienta nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Biuro obsługi klienta znajduje się na 1 piętrze, budynek nie posiada windy. W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed głównym wjazdem do firmy z lewej strony znajduje się parking. Wjazd na teren firmy ( główne wejście do budynku biura) jest utrudniony z powodu przewężenia przejazdu. Dojazd pod drzwi budynku biura możliwy jest po wcześniejszym kontakcie z biurem obsługi klienta e-mail: pwik@pwik.olecko.pl, tel. +48 (87) 523 00 97  kom. 727 444 040.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Koordynatorem o stanie dostępności podmiotu publicznego jest: Agata Żybura
email: agata.zybura@pwik.olecko.pl